podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 3 (411) z dnia 10.02.2016

Wspólny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Od 1 stycznia 2016 r. w znaczący sposób zmieniły się regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), dotyczące zasad udzielania przez organy podatkowe indywidualnych interpretacji podatkowych. Wśród istotnych zmian w tym zakresie należy zwrócić uwagę na to, że przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być wyłącznie przepisy prawa podatkowego materialnego, natomiast nie można we wniosku o interpretację zwracać się z pytaniem dotyczącym właściwości, uprawnień i obowiązków organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.

W świetle znowelizowanych przepisów, wniosek o indywidualną interpretację podatkową nie będzie rozpatrywany, jeżeli przedstawiona w nim sytuacja odpowiada zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym. Organ wydaje w takim przypadku postanowienie ze wskazaniem interpretacji ogólnej: jej numeru oraz miejsca publikacji.

Organem zobowiązanym do wydawania indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych miał być od 1 stycznia 2016 r. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej (z siedzibą w Bielsku-Białej). Na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2184) rozwiązanie to będzie obowiązywało dopiero od 1 lipca 2016 r.

Zatem obecnie organem uprawnionym do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych jest – podobnie jak w roku 2015 – Minister Finansów. Interpretacje wydawane są za pośrednictwem pięciu ośrodków – biur Krajowej Informacji Podatkowej w: Toruniu, Bielsku-Białej, Piotrkowie Trybunalskim, Lesznie i Płocku, działających przy izbach skarbowych odpowiednio w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 r. przepisy regulujące instytucję indywidualnych interpretacji prawa podatkowego przewidywały możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji wyłącznie jednemu podmiotowi w jego indywidualnej sprawie.

Wielu praktyków podatkowych podkreślało potrzebę ustawowego uregulowania możliwości wspólnego zwrócenia się do organu podatkowego o wyjaśnienie danej kwestii przez kilka podmiotów, które są zaangażowane w dane zdarzenie i dla których z tego powodu mogą wynikać określone skutki podatkowe.

Nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej, jaka weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieniła tę zasadę. W nowym art. 14r § 1–5 uregulowane zostały zasady występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przez dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym stanie faktycznym lub mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny). Oznacza to, że składającym wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może być grupa podmiotów (dwóch lub więcej) w przypadku, gdy w tym samym zdarzeniu będącym jego przedmiotem zaangażowane są co najmniej dwa podmioty i skutki podatkowe tego zdarzenia dotyczą tych zainteresowanych podmiotów.

Zgodnie z art. 14r § 2 wszyscy zainteresowani wskazać muszą we wniosku wspólnym jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie interpretacji.

Wspólny wniosek zawierać musi oświadczenia wszystkich zainteresowanych, że zdarzenie objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie jest w stosunku do poszczególnych wnioskodawców przedmiotem toczącego się wobec nich postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w wydanej dla nich decyzji lub postanowieniu organu podatkowego bądź organu kontroli skarbowej.

Wniosek taki powinien spełniać wszystkie warunki przewidziane dla wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, zatem powinien on zawierać wyczerpujący opis zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego dla wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli wniosek wraz z uzasadnieniem.

Wniosek o wydanie interpretacji – w myśl art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej – podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W sytuacji wspólnego wniosku o interpretację opłata za wniosek jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej powyżej i liczby zainteresowanych wskazanych we wniosku. Jeżeli przykładowo wniosek wspólny składają trzy podmioty zainteresowane i interpretacja dotyczy jednego stanu faktycznego, to opłata za wniosek wyniesie 120 zł.

Interpretację indywidualną lub postanowienie w sprawie doręcza się podmiotowi wskazanemu jako strona, natomiast pozostałym zainteresowanym doręcza się odpis interpretacji lub postanowienia.

Ochrona z wydanej interpretacji przysługuje wszystkim zainteresowanym, którzy wystąpili z wnioskiem wspólnym i wywołuje skutki od dnia doręczenia interpretacji podmiotowi wskazanemu we wniosku, jako strona postępowania. Interpretacja zostaje też przekazana do wiadomości organom podatkowym i organom kontroli skarbowej właściwym dla wszystkich zainteresowanych.

Na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 14r § 6 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz. U. z 2016 r. poz. 13) opracował wzór wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS. Formularz ten składa zainteresowany będący stroną postępowania. Jeżeli obszerność stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego lub pytania bądź też własnego stanowiska w sprawie nie pozwala na ich opisanie w formularzu ORD-WS, konieczne jest wypełnienie załącznika ORD-WS/A.

Aktywne druki i formularze
Wzór wniosku ORD-WS wraz z załącznikami
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Ponadto w rozporządzeniu określono wzór załącznika ORD-WS/B, do którego złożenia obowiązani się zainteresowani składający wniosek wspólny, ale niebędący stroną postępowania.

Na kolejnych stronach prezentujemy przykładowo wypełnione fragmenty wzoru wniosku ORD-WS.

ORD-WS

ORD-WS

ORD-WS

www.PoradyPodatkowe.pl - Ordynacja podatkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60