podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017

Podatek od nieruchomości u osób prawnych

Zasady i częstotliwość opłacania podatku od nieruchomości zależą w głównej mierze od formy prawnej podatnika zobowiązanego do regulowania tego podatku. Inne zasady obowiązują bowiem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, a inne spółki posiadające osobowość prawną oraz jednostki i spółki, które takiej osobowości nie mają. Do 31 stycznia br. osoby prawne muszą złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na rok 2017.

Kogo dotyczy podatek od nieruchomości?

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
   
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
   
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
   
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
   
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
    
  • jest bez tytułu prawnego.

Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie tego podatku ciąży na posiadaczu samoistnym. Jeśli zaś chodzi o posiadanie zależne (najem, dzierżawa), to obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu nieruchomości, czyli wynajmującym, wydzierżawiającym, a nie na najemcy czy dzierżawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy właścicielem nieruchomości podlegającej opodatkowaniu jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, np. gmina, wtedy podatek reguluje najemca lub dzierżawca.

Zasady dotyczące osób prawnych i innych jednostek

Odrębne zasady regulowania podatku od nieruchomości obciążają osoby prawne (np. spółki kapitałowe: z o.o., spółki akcyjne), spółdzielnie, a także jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej.

Typowymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej są:

 • spółki osobowe (partnerskie, komandytowe, jawne, komandytowo-akcyjne),
   
 • stowarzyszenia zwykłe.

Szczególnymi jednostkami niemającymi osobowości prawnej są jednostki budżetowe (urzędy władzy rządowej i samorządowej, kontroli, wymiaru sprawiedliwości) oraz powoływane dla wykonywania zadań Państwa lub samorządu terytorialnego inne jednostki organizacyjne, takie jak: szkoły, inspekcje, sądy itd.

Podmioty te, będąc podatnikami podatku od nieruchomości, co roku składają organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (wójt, burmistrz, prezydent miasta) deklaracje, a nie jak osoby fizyczne informacje. Pierwszą deklarację składa się w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego, np. nabycia nieruchomości podlegającej opodatkowaniu. Następnie, raz do roku, w terminie do dnia 31 stycznia zobowiązane są składać deklarację roczną. Mają też obowiązek korygować złożoną w styczniu deklarację, jeżeli w ciągu roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość podatku, np. doszło do zbycia nieruchomości lub zakupu innej. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wzory tych formularzy ustalają w ramach swoich kompetencji rady gmin. Nie ma jednego, wspólnego wzoru takiej deklaracji. Osoby prawne i inne podmioty opłacające podatek na tych samych zasadach wpłacają obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Gdy nieruchomość stanowi współwłasność

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Jeśli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

W przypadku gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, np. stanowi współwłasność osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i spółki jawnej, to (z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową) osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców w 2017 r.
od gruntów:
» związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni 
» pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni
od budynków lub ich części:
» związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
» związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
» pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
od budowli - 2% ich wartości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek od nieruchomości:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekOdNieruchomosci.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60