podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Zakup alkoholu etylowego na cele związane z dezynfekcją

Czy zakup w okresie epidemii spirytusu jako środka odkażającego (kilka litrów) przez spółkę z o.o. rodzi obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym i rejestracji dla celów podatku akcyzowego?

W świetle ustawy o podatku akcyzowym alkohol etylowy jest wyrobem akcyzowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Został on wymieniony w wykazie wyrobów akcyzowych w poz. 17 i 18 załącznika nr 1 do ustawy jako "Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej"; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone (CN 2207), oraz - "Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe" (CN 2208).

Stawka akcyzy na alkohol etylowy zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy wynosi 6.275,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie. Oznacza to, że w rzeczywistości w cenie 1 litra spirytusu o objętościowej mocy alkoholu 95% vol. dostępnego na rynku, zawarty podatek akcyzowy wynosi 59,61 zł, co stanowi ponad połowę ceny tego wyrobu.

Alkohol etylowy używany do celów związanych z dezynfekcją korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego, jednakże zwolnienie to jest dedykowane określonym podmiotom po spełnieniu warunków wynikających z przepisów ustawy.

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2525 ze zm.), zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy używany do celów medycznych przez podmioty lecznicze, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) i apteki, pod warunkiem że będzie stosowany wyłącznie:

1) przy czynnościach leczniczych lub do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z pacjentem;

2) do wytwarzania leków recepturowych w aptekach.

Zwolnienia, o których mowa powyżej, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-6b ustawy.

Oznacza to, że wskazane zwolnienia mają zastosowanie w przypadku dostarczenia alkoholu etylowego ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub zużycia alkoholu etylowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający.

Jednym z warunków zwolnienia jest objęcie alkoholu etylowego będącego przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym złożonym przez podmiot prowadzący skład podatkowy, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający.

W przypadku gdy podmiotem zużywającym jest podmiot prowadzący skład podatkowy nie stosuje się zabezpieczenia akcyzowego.

Pamiętać również należy, że przemieszczanie alkoholu etylowego musi odbywać się na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD oraz zakończenie przemieszczania powinno zostać potwierdzone raportem odbioru przesłanym do Systemu w terminie 30 dni od dnia wysyłki.

Należy mieć na uwadze, że ustawą nowelizującą z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz. U. poz. 2496), wprowadzone zostało kolejne przedłużenie do dnia 31 stycznia 2021 r. okresu, w którym możliwe jest korzystanie ze zwolnień od akcyzy na dotychczasowych zasadach (m.in. stosowanie papierowego dokumentu dostawy) przez podmioty dokonujące przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Zatem obowiązek stosowania wyłącznie elektronicznego dokumentu dostawy wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2021 r., w związku z czym aktualnie podmioty mają możliwość korzystania z przepisów dotyczących przemieszczania na podstawie papierowego dokumentu dostawy lub na podstawie e-DD za pośrednictwem Systemu.

Wśród warunków zwolnienia należy również wskazać konieczność złożenia przez podmiot zużywający mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy na formularzu AKC-R.

W sytuacji gdy System jest niedostępny, a alkohol etylowy jest przemieszczany na podstawie dokumentu zastępującego e-DD, podmiot zużywający mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi wysyłającemu, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (formularz AKC-PR).

Powyższe zwolnienie jest dedykowane podmiotom leczniczym na określony cel przy spełnieniu określonych warunków. Jeżeli zatem spółka z o.o. nie jest podmiotem leczniczym, o którym mowa w ustawie o działalności leczniczej, to nie może nabyć alkoholu etylowego (spirytusu) zwolnionego z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, tj. na cele dezynfekcyjne.

Oczywiście spółka może zakupić alkohol etylowy (spirytus) z podatkiem akcyzowym i przeznaczyć go na dowolny cel. Taki zakup nie rodzi dla spółki żadnych obowiązków akcyzowych, np. związanych z rejestracją, czy prowadzeniem ewidencji. Jednakże cena tego wyrobu (ok. 90 zł) w porównaniu do ceny preparatów dezynfekcyjnych (15-20 zł/litr) na bazie alkoholu etylowego (skażonego środkami skażającymi określonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych) jest niewspółmiernie wysoka.

Nie oznacza to jednak, że spółka w ogóle nie może nabyć alkoholu etylowego zwolnionego z podatku akcyzowego, który mogłaby przeznaczyć do dezynfekcji.

Do celów dezynfekcyjnych spółka może wykorzystać alkohol etylowy całkowicie skażony, który korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy całkowicie skażony:

a) produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej,

b) nabywany wewnątrzwspólnotowo, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje,

c) produkowany na terytorium kraju oraz importowany, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską

- na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L nr 288/12 ze zm.), w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 1 ww. rozporządzenia, substancje skażające, które są wykorzystywane w każdym Państwie Członkowskim do celów całkowitego skażenia alkoholi, zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG, są takie jak określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Wg wspólnej receptury skażania stosowanej m.in. w Polsce do celów całkowitego skażenia alkoholu, stosuje się na hektolitr etanolu absolutnego:

 • 1,0 litr alkoholu izopropylowego
   
 • 1,0 litr metyloetyloketonu,
   
 • 1,0 gram benzoesanu denatonium.

Tak skażony alkohol etylowy korzysta z całkowitego zwolnienia z podatku akcyzowego, a podmiot nabywający taki wyrób na terytorium kraju nie podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o podatku akcyzowym.

Należy jednak pamiętać, że przewóz alkoholu całkowicie skażonego może podlegać systemowi monitorowania przewozu na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, systemowi monitorowania przewozu i obrotu podlega przewóz alkoholu całkowicie skażonego wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji nr 3199/93, w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów.

Ponadto systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz alkoholu całkowicie skażonego w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów.

Przez przesyłkę, należy rozumieć określoną ilość towarów tego samego rodzaju przewożonych od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu.

Powyższe oznacza, że w przypadku gdy spółka nabędzie alkohol całkowicie skażony w ilości poniżej 500 litrów lub w opakowaniach jednostkowych 5 litrowych lub mniejszych, wówczas nie będzie podlegać również obowiązkowi zgłoszenia odbioru tego wyrobu do systemu monitorowania tzw. SENT.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.