podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 13 (541) z dnia 10.07.2021

Obowiązki podatkowe podmiotów zużywających wyroby gazowe zwolnione z podatku akcyzowego

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Podczas procesu fermentacji osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków uzyskujemy biogaz, który w całości wykorzystujemy na własne potrzeby do łącznego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Czy obecnie można korzystać ze zwolnienia z akcyzy w związku z wykorzystaniem biogazu do powyższych celów? Czy istnieje obowiązek rejestracji w zakresie podatku akcyzowego, składania deklaracji podatkowych lub prowadzenia ewidencji akcyzowych?

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, wyroby gazowe są to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b), z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Stosownie do art. 31b ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych m.in. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

1. Czynności opodatkowane podatkiem akcyzowym

W przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy, jest:

1) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2) sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;

3) import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4) użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;

5) użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

a) uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

b) jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,

c) nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4 ustawy, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9 ustawy, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4 ustawy.

W przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

1) nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2) wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;

3) powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4) użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy (art. 11b ust. 1 ustawy).

2. Obowiązek rejestracji do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 72) wprowadzono w ustawie o podatku akcyzowym m.in. centralną rejestrację podmiotów akcyzowych polegającą na elektronicznej rejestracji podmiotów akcyzowych,

W znowelizowanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, określono katalog podmiotów, które od 1 lutego 2021 r. podlegają rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Podmiotami zobowiązanymi do dokonania elektronicznego zgłoszenia rejestracyjnego są m.in:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zamierzający wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą - przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,
 • podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, niebędący osobą fizyczną, zamierzający zużywać wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 - przed dniem pierwszego nabycia tych wyrobów,
 • podmiot, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot gazowy - przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA) uruchomiony został z dniem 1 lutego 2021 r. i jest prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym zobowiązane podmioty powinny dokonać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), przed dniem wykonania pierwszej czynności w zakresie wyrobów akcyzowych. Natomiast podmioty, które były już zarejestrowane na podstawie złożonego zgłoszenia AKC-R, nie dokonują ponownie rejestracji, jednakże były zobowiązane, w terminie do 30 czerwca br., do uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dane związane ze wskazaniem właściwego organu podatkowego.

Do 30 czerwca br. obowiązywał także okres przejściowy na dokonanie rejestracji przez podmioty, które dotychczas nie podlegały takiemu obowiązkowi.

Aktywne druki i formularze Wzór formularza AKC-R
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Zarówno użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy, jak i użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu akcyzą, istnieje więc obowiązek dokonania rejestracji do CRPA, lub uzupełnienia/aktualizacji zgłoszenia AKC-R w sytuacji, gdy podmiot już wcześniej był zarejestrowany.

3. Obowiązki związane ze składaniem deklaracji podatkowych od wyrobów gazowych

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) wprowadziła w ustawie o podatku akcyzowym zmiany m.in. w zakresie obowiązku składania deklaracji akcyzowych oraz w zakresie prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

1) upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego;

2) upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw wyrobów gazowych albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie albo, gdy z faktury nie wynika należność za wyroby gazowe sprzedane w tym okresie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;

3) nastąpiło użycie wyrobów gazowych - w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy.

Stosownie do art. 24d ustawy deklaracje podatkowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 9, art. 21a ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 24a, art. 24b ust. 1, art. 24e ust. 1, oraz deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą składać deklaracje podatkowe w postaci papierowej.

Wprowadzono nowy obowiązek składania deklaracji akcyzowych dla wyrobów zwolnionych od akcyzy i wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy. Zgodnie z dodanym art. 24e ust. 1 ustawy, w zakresie wyrobów akcyzowych:

1) objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy,

2) wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy

- podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast z obowiązku składania deklaracji podatkowych wyłączone zostały osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy.

Wzór deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ), o której mowa w art. 24e ust. 1 ustawy, określać będzie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (na dzień oddania do druku niniejszego numeru "Poradnika VAT" opublikowano projekt ww. rozporządzenia).

Zgodnie z projektem rozporządzenia, deklaracje kwartalne (AKC-KZ) będą składane za okresy kwartalne, przez podatnika, który w danym kwartale będzie miał do wykazania w deklaracji wyłącznie wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy (z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy) lub wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowane zerową stawką akcyzy.

Podatnik będzie obowiązany do złożenia deklaracji kwartalnej do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Wzór deklaracji AKC-KZ nie przewiduje pozycji "Podatek akcyzowy do zapłaty", a w konsekwencji deklaracja nie stanowi podstawy do wystawienia tytułu wykonawczego.

Natomiast podatnicy, którzy dokonują czynności zarówno w zakresie wyrobów akcyzowych opodatkowanych pozytywną stawką podatku akcyzowego, jak i w zakresie wyrobów, o których mowa w art. 24e ust. 1 ustawy, będą obowiązani do składania deklaracji na dotychczasowych zasadach (bez obowiązku składania deklaracji kwartalnych).

Deklaracje powinny być składane wyłącznie elektronicznie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zatem pierwsze deklaracje podatnicy będą mogli składać po dniu 30 września 2021 r. - do 25 listopada 2021 r.

4. Podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych

Do prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych zgodnie z art. 138j ust. 1 ustawy zobowiązani są:

 • pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu;
 • pośredniczący podmiot gazowy używający wyrobów gazowych.

Obowiązkiem prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych nie są objęci finalni nabywcy gazowi zużywający wyroby gazowe.

Natomiast pośredniczące podmioty gazowe mogą prowadzić ewidencje w formie papierowej jeszcze do końca bieżącego roku.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać zmieniony art. 138p ust. 1 ustawy, zgodnie z którym ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a-138lart. 138o, będzie należało prowadzić w postaci elektronicznej.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.