podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 24 (576) z dnia 20.12.2022

Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych przez podmiot wyznaczony przez gminę

Gmina zleciła spółce sprzedaż węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Jakie obowiązki w zakresie rozliczania podatku akcyzowego będą ciążyły na spółce? Czy spółka będzie zobowiązana odprowadzać VAT od sprzedaży węgla na rzecz gospodarstw domowych? Czy sprzedaż ta, dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podlega ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej on-line i czy należy wystawiać faktury na te osoby?

Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku akcyzowym przez wyroby węglowe rozumie się wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy. W załączniku nr 1 wymieniono, w poz. 19, pod kodem CN ex 2701 - węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

W przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy, jest między innymi:

1) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;

2) użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;

3) użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:

 • nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1 ustawy,
 • uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
 • jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości.

W myśl art. 13 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot:

 • będący pośredniczącym podmiotem węglowym używającym wyrobów węglowych;
 • będący finalnym nabywcą węglowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 5 ustawy.

Pośredniczący podmiot węglowy w świetle art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

a) dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub

b) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub

c) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą

- który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 ustawy.

1. Regulacje akcyzowe dotyczące sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), określone zostały zasady, warunki i tryb między innymi sprzedaży i zakupu preferencyjnego paliwa stałego, którym w świetle ustawy jest węgiel kamienny. Gminy mogą przystąpić do sprzedaży węgla kamiennego po cenach preferencyjnych po spełnieniu odpowiednich warunków określonych w ww. ustawie o zakupie preferencyjnym. Nabyty przez gminę węgiel kamienny, podlegający sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego gospodarstwom domowym, może być sprzedawany, zgodnie z art. 5 ust. 5 tej ustawy:

1) za pośrednictwem jednostki organizacyjnej gminy;

2) w ramach umowy zawartej pomiędzy gminami;

3) za pośrednictwem spółek, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), lub

4) w ramach umowy z innym podmiotem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.).

Oznacza to, że sprzedaż węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego gmina może wykonywać za pośrednictwem własnej jednostki organizacyjnej lub na podstawie umowy zawartej między gminami, może także powierzyć sprzedaż podległemu jej przedsiębiorstwu komunalnemu, czy też innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. W myśl art. 5 ust. 6 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do gminy oraz podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 1, 3 i 4, nie stosuje się przepisów art. 16, art. 21a ust. 1, art. 24e ust. 1 pkt 1, art. 31a ust. 3 pkt 1 lit. a) ust. 3g i ust. 3j oraz art. 138i ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw stałych, tj. węgla kamiennego.

Oznacza to, że gminy oraz podmioty, przy pomocy których gmina będzie prowadziła sprzedaż węgla są wyłączone ze stosowania określonych regulacji akcyzowych, a mianowicie nie będą one miały obowiązku:

 • dokonania zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku akcyzowego jako pośredniczący podmiot węglowy;
 • składania deklaracji dla podatku akcyzowego za miesięczne lub kwartalne okresy rozliczeniowe od wyrobów węglowych,
 • uzyskiwania od nabywców - gospodarstw domowych będących finalnymi nabywcami węglowymi - oświadczeń o przeznaczeniu węgla na cele uprawniające do zwolnienia,
 • weryfikowania danych nabywców węglowych będących osobami fizycznymi poprzez żądanie okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, w celu zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego,
 • prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży węgla gospodarstwom domowym.

Ponadto, zgodnie z dodanym do ustawy o podatku akcyzowym art. 163e, w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. zwalnia się od akcyzy sprzedaż gminom oraz podmiotom, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 1, 3 i 4 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, wyrobów węglowych objętych pozycją CN 2701 na podstawie ustawy o podatku akcyzowym.

Zatem spółka dokonując na zlecenie gminy sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, nie podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o podatku akcyzowym.

2. Rozliczenie podatku VAT od dostawy węgla za pośrednictwem wyznaczonej przez gminę spółki

Przepisy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie przewidują innego celu nabycia przez gminę paliwa stałego niż do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych. W świetle przepisów ustawy o VAT sprzedaż paliwa stałego przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego stanowić będzie wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku gdy gmina upoważni podwykonawcę do dokonywania w jej imieniu czynności wynikających z ustawy o VAT, w tym również do wystawiania faktur, podmiot ten może zgodnie z art. 106d ust. 2 ustawy o VAT wystawiać w imieniu gminy faktury na rzecz nabywców.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2242), gminy zostały zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży węgla kamiennego dokonywanej przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego. Powyższe rozporządzenie ma zastosowanie również do sprzedaży dokonanej od dnia 1 lipca 2022 r.

Reasumując

Spółka, o której mowa w pytaniu, dokonując sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na zlecenie gminy, nie podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o podatku akcyzowym. W omawianym przypadku, podatek VAT należny z tytułu sprzedaży węgla rozliczy gmina, natomiast spółka pośrednicząca w tej sprzedaży, rozliczy VAT od wynagrodzenia, które otrzymała za wykonaną usługę związaną z czynnościami świadczonymi na rzecz gminy. Jednocześnie sprzedaż węgla kamiennego dokonywana przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego została zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.