podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 7 (415) z dnia 10.04.2016

Od 1 stycznia 2016 r. operator logistyczny może otrzymać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479 ze zm.) wprowadziła w ustawie o podatku akcyzowym z dniem 1 stycznia 2016 r. możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego dla operatorów logistycznych.

Za operatora logistycznego zgodnie z ustawą uznaje się podmiot prowadzący działalność polegającą na kompleksowej obsłudze innych podmiotów w zakresie magazynowania, przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania towarów należących do obsługiwanych podmiotów.

Zmiany w ustawie w zakresie operatorów logistycznych ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej podmiotom zajmującym się m.in. dystrybucją wyrobów akcyzowych.

1. Warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie magazynowego składu podatkowego przez operatorów logistycznych

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również własnością innych podmiotów;

2) jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

3) jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

4) nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;

5) złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1;

6) nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), w zakresie wyrobów akcyzowych;

7) posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy.

Poza powyższymi wymogami, operator logistyczny powinien dodatkowo spełniać warunek polegający na osiągnięciu określonej minimalnej wartości rynkowej wszystkich towarów będących przedmiotem jego działalności jako operatora logistycznego, w tym wyrobów akcyzowych w jednym miejscu magazynowania w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym (art. 48 ust. 4a ustawy). W związku z tym, że w odniesieniu do operatorów logistycznych przy określeniu dodatkowego warunku uzyskania zezwolenia należy wziąć pod uwagę wszystkie towary będące przedmiotem działalności tych podmiotów jako operatorów logistycznych, czyli zarówno wyroby akcyzowe, jak i inne wyroby, nie można zastosować tylko kryterium wysokości akcyzy od poszczególnych wyrobów, jak to ma miejsce w przypadku dodatkowych warunków dla prowadzących magazynowe składy podatkowe. Należy zwrócić uwagę, że operatorzy logistyczni nie mogą prowadzić magazynowego składu podatkowego na wyroby energetyczne z wyjątkiem olejów smarowych.

W ustawie przyjęto, że jeżeli operator logistyczny będzie magazynował lub przeładowywał w składzie podatkowym wyroby akcyzowe, minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem jego działalności w jednym miejscu magazynowania w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym musi wynosić dla:

1) wyrobów tytoniowych - 350 mln zł;

2) napojów alkoholowych - 50 mln zł;

3) olejów smarowych - 10 mln zł.

Wartość rynkowa wyrobów akcyzowych, to - w myśl art. 48 ust. 4c ustawy - całkowita kwota, jaką nabywca w warunkach uczciwej konkurencji, zapłaciłby za te wyroby niezależnemu sprzedawcy na terytorium kraju. W przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej sprzedaży, za wartość rynkową uznaje się kwotę nie mniejszą niż cena nabycia podobnych towarów, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt ich wytworzenia.

Warunkiem wydania zezwolenia dla operatora logistycznego jest również złożenie oświadczenia, że minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem jego działalności będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne poziomy określone w art. 48 ust. 4a pkt 1-3 ustawy.

Wynika to z przepisu art. 48 ust. 4d ustawy, w świetle którego aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego przez operatora logistycznego, powinien on złożyć oświadczenie, że minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem jego działalności będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne poziomy określone w art.48 ust. 4a pkt 1-3 ustawy.

Należy podkreślić, że w przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, minimalną wartość rynkową oblicza się proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych miesięcy roku kalendarzowego.

Przykład

Skład podatkowy rozpoczął działalność w zakresie magazynowania napojów alkoholowych w marcu 2016 r. Minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem jego działalności do końca 2016 r. będzie musiała wynieść prawie 37,5 mln zł.

Szczegółowe przepisy dotyczące wydawania, zmiany oraz cofania zezwolenia na skład podatkowy, jak również wzory wniosków, a także sposób dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie zezwolenia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2318).

2. Nowe zasady magazynowania w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych oraz innych wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi

Od 1 stycznia 2016 r. wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy mogą być magazynowane w składzie podatkowym w jednym pomieszczeniu z innymi wyrobami, pod warunkiem, że wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy będą magazynowane oddzielnie, a miejsce ich magazynowania będzie wskazane w ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez podmiot prowadzący skład podatkowy (znowelizowany art. 47 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym).

Ponadto, zgodnie z art. 47 ust. 3a ustawy, w składzie podatkowym mogą być magazynowane również wyroby akcyzowe nieobjęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, pod warunkiem że:

1) spełnione są warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy;

2) sposób magazynowania pozwala na określenie ilości wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi.

Magazynowanie to będzie możliwe, jeżeli będą zachowane warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy, a ponadto sposób magazynowania będzie pozwalał na określenie ilości wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, a ilość oraz rodzaj tych wyrobów będą określone w ewidencjach prowadzonych przez podmiot prowadzący skład podatkowy.

Zgodnie z art. 48a ustawy, miejsce magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym powinno być dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów, a proponowana lokalizacja składu podatkowego, stan lub wielkość pomieszczeń, w których ma być prowadzony skład podatkowy, lub ich wyposażenie powinny umożliwiać sprawowanie kontroli.

Z dniem 1 stycznia 2016 r., zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być udzielone po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990 ze zm.). Również zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego może być dokonana po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w ww. art. 64.

Celem wprowadzenia powyższych regulacji jest wyeliminowanie dwukrotnej kontroli miejsca, w którym prowadzony jest skład podatkowy - najpierw w ramach oceny miejsca na podstawie przepisów z zakresu podatku akcyzowego, a następnie w ramach urzędowego sprawdzenia przewidzianego w przepisach z zakresu kontroli.

Do 31 grudnia 2015 r. bowiem warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego był pozytywny wynik oceny miejsca, w którym miał być on prowadzony. Zgodnie z obowiązującymi wówczas regulacjami właściwy naczelnik urzędu celnego, po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku i dołączonych do niego dokumentów, dokonywał w obecności wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę oceny miejsca przeznaczonego na prowadzenie składu podatkowego. Z czynności tej był sporządzany protokół zawierający w szczególności ustalenia dotyczące lokalizacji, powierzchni, sposobu odgrodzenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym od innych powierzchni i terenów, sposobu zabezpieczenia tego miejsca oraz opis wyposażenia systemu zabezpieczenia technicznego i biurowego. Urzędowe sprawdzenie przeprowadzane było przed rozpoczęciem działalności oraz po przerwie w jej prowadzeniu trwającej dłużej niż 3 miesiące oraz w przypadkach gdy przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego uzależniały wydanie określonej decyzji od stwierdzenia możliwości sprawowania dozoru celnego lub zapewnienia właściwej kontroli.

Dzięki nowym uregulowaniom, w przypadkach gdy przepisy ustawy o podatku akcyzowym uzależniają możliwość prowadzenia działalności od uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego - urzędowe sprawdzenie przeprowadzane będzie przed wydaniem zezwolenia, a nie jak w latach poprzednich przed rozpoczęciem wykonywania działalności.

3. Obowiązek prowadzenia ewidencji przez operatora logistycznego

Operator logistyczny prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych oraz ewidencji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi innych niż stanowiące wyposażenie składu podatkowego (art. 138a ust. 1 i ust. 2 ustawy).

W przypadku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych, powinna ona umożliwiać w szczególności:

1) ustalenie ilości, rodzajów oraz miejsca magazynowania w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych:

a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

b) nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

2) ustalenie ilości i rodzajów wyrobów, od których została zapłacona akcyza;

3) wyodrębnienie kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu w związku z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,

4) ustalenie właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy.

Natomiast w przypadku ewidencji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, innych niż stanowiące wyposażenie składu podatkowego, ewidencja powinna umożliwiać ustalenie ilości oraz rodzajów magazynowanych w składzie podatkowym tych wyrobów (art. 138a ust. 4 ustawy).

Jeżeli w składzie podatkowym prowadzonym przez operatora logistycznego będą oznaczane wyroby akcyzowe znakami akcyzy, jest on również zobowiązany do prowadzenia ewidencji związanych z banderolami, o których mowa w art. 138kart. 138l ustawy.

Uwaga

Ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a-138lart. 138o, prowadzi się w formie papierowej lub elektronicznej. Natomiast ewidencje, o których mowa w art. 138a-138c i art. 138e-138l, mogą zostać zastąpione dokumentacją prowadzoną na podstawie przepisów prawa podatkowego innych niż przepisy o akcyzie, albo na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że dokumentacja ta zawiera wszystkie dane wymagane dla danej ewidencji (art. 138p ustawy). Wszystkie ewidencje oraz inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a-138o, powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone (art. 138q ust.1 ustawy).

Szczegółowy zakres danych, jakie powinny się znajdować w ewidencjach oraz sposób ich prowadzenia został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 2361).

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

grudzień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.