podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 16 (424) z dnia 20.08.2016

Zasady częściowego zwrotu zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej w 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. do ustawy o podatku akcyzowym zostały wprowadzone regulacje umożliwiające otrzymanie częściowego zwrotu zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez zakłady energochłonne (art. 31d ustawy).

Zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną to podmiot, u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek wynosi ponad 3%.

Zakład ten nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 31d ust. 2 ustawy).

1. Warunki otrzymania zwrotu części zapłaconej akcyzy

Stosownie do art. 31d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zakładowi energochłonnemu wykorzystującemu energię elektryczną, przysługuje zwolnienie od akcyzy. Zwolnienie to jest realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez ten zakład.

Powyższy zwrot przysługuje jeśli zakład spełnia łącznie następujące warunki:

1) wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039, 1041, 1062, 1104, 1106, 1310, 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712, 1722, 1920, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2342, 2343, 2349, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2720, 3299, 2011, 2332, 2351, 2352, 2451, 2452, 2453, 2454, 2611, 2680 lub 3832,

2) prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

3) nie korzysta w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a ustawy (chodzi tutaj o zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych, oraz mineralogicznych przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od tej energii, który przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego stosowne miesięczne oświadczenia).

Wśród wymienionych w art. 31d ust. 1 pkt 1 ustawy rodzajów działalności (według kodów PKD), są m.in. branże związane z wydobyciem węgla kamiennego, skał wapiennych, gipsu, kredy, minerałów, soli, górnictwem, produkcją bardzo szerokiego asortymentu począwszy od produkcji soków z owoców i warzyw poprzez produkcję olejów, napojów fermentowanych, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, aż po przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, przemysł chemiczny, metalurgiczny, odlewniczy oraz hutniczy.

2. Jak wyliczyć wysokość przysługującego zwrotu akcyzy?

Zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 31d ustawy nie podlega cała akcyza od energii elektrycznej zużywanej przez zakład energochłonny, ale tylko jej większa część. Ograniczenie wysokości zwrotu wynika z kilku czynników. Po pierwsze, zwrotowi podlega akcyza od tej części energii elektrycznej, która przekroczyła próg energochłonności. A zatem akcyza zawarta w cenie energii elektrycznej do limitu 3%, w ogóle nie podlega zwrotowi.

W pozostałej części zwrotowi podlega 85% kwoty akcyzy. Pomniejszenie wysokości zwrotu o 15% związane jest z tym, że taki procent energii elektrycznej jest zwolniony od akcyzy ze względu na jej pochodzenie z odnawialnych źródeł energii. W rezultacie wysokość zwrotu nie może być większa niż akcyza faktycznie zapłacona w cenie przez zakład energochłonny zużywający tę energię. Dodatkowo, ze względu na ograniczenia wynikające z "dyrektywy energetycznej", tj. dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283/51 ze zm.), tak wyliczona kwota zwrotu będzie pomniejszona o minimalną stawkę akcyzy na energię elektryczną, jaką zobowiązane są pobierać poszczególne państwa członkowskie.

Kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy oblicza się według następującego wzoru:

Z =  K% - 3%  × (20 - 0,5 × W) × E × 0,85
K%

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Z - kwotę zwracanej częściowo akcyzy (w złotych),
K - udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej, wyrażony w procentach (%), w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5,
W - kurs euro w stosunku do złotego, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok podatkowy, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
E - łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach (MWh) w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5.

Należy zauważyć, że ustawodawca posługując się sformułowaniem "udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej" odwołuje się do wartości zużytego wyrobu, a nie do wysokości całej transakcji zakupu tego wyrobu (łącznie z opłatami dystrybucyjnymi, utrzymania sieci, itp.). Ponadto należy pamiętać, iż udział kosztów energii elektrycznej w liczniku proporcji powinien dotyczyć energii elektrycznej wykorzystywanej w całym przedsiębiorstwie (zakładzie energochłonnym). Sformułowanie "zakład energochłonny" odnosi się bowiem do całego przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność klasyfikowana według PKD wskazanego w art. 31d ust. 1 pkt 1 ustawy, wykorzystującego energię elektryczną.

Zwrot akcyzy jest dokonywany po zakończeniu roku podatkowego, a nie kalendarzowego. W sytuacji, gdy rok podatkowy danego podmiotu nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyliczenia progu energochłonności oraz kursu euro przyjmuje się ilości i wartości oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego, a potem proporcjonalnie przyporządkowuje się do zwrotu za poszczególne lata podatkowe (art. 31d ust. 4 ustawy).

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 7 ustawy z dnia z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1479 ze zm.) w przypadku podmiotów, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2015 r., zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy, ustala się proporcjonalnie za okres przypadający od dnia 1 stycznia 2016 r. do końca tego roku podatkowego.

3. Wniosek o zwrot akcyzy składany przez zakład energochłonny

Zgodnie z art. 31d ust. 5 ustawy częściowy zwrot akcyzy dokonywany jest na wniosek zakładu energochłonnego za okres roku podatkowego. O zwrocie tym orzeka, w drodze decyzji, wyznaczony naczelnik urzędu celnego.

Wniosek o częściowy zwrot akcyzy, zgodnie z art. 31d ust. 7 ustawy powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub jego siedziby;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

3) numer wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4) numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;

5) określenie kwoty zwracanej częściowo akcyzy, o zwrot której ubiega się wnioskodawca;

6) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy;

7) określenie roku podatkowego, za który składany jest wniosek;

8) oświadczenie wnioskodawcy o:

a) wykonywaniu działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z podaniem kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

b) prowadzeniu ksiąg rachunkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, na podstawie których określono koszty wykorzystanej energii elektrycznej przy obliczaniu kwoty zwracanej częściowo akcyzy (np. faktury za zakup energii elektrycznej), oraz opinię biegłego rewidenta, potwierdzającą prawidłowość wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek.

Zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy dokonywany jest na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Kwota zwracanej częściowo akcyzy nie może być wyższa od kwoty akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej wykorzystanej przez zakład energochłonny w trakcie roku podatkowego, za który składany jest wniosek.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.