podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 16 (424) z dnia 20.08.2016

Zasady częściowego zwrotu zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej w 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. do ustawy o podatku akcyzowym zostały wprowadzone regulacje umożliwiające otrzymanie częściowego zwrotu zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez zakłady energochłonne (art. 31d ustawy).

Zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną to podmiot, u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek wynosi ponad 3%.

Zakład ten nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 31d ust. 2 ustawy).

1. Warunki otrzymania zwrotu części zapłaconej akcyzy

Stosownie do art. 31d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zakładowi energochłonnemu wykorzystującemu energię elektryczną, przysługuje zwolnienie od akcyzy. Zwolnienie to jest realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez ten zakład.

Powyższy zwrot przysługuje jeśli zakład spełnia łącznie następujące warunki:

1) wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039, 1041, 1062, 1104, 1106, 1310, 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712, 1722, 1920, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2342, 2343, 2349, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2720, 3299, 2011, 2332, 2351, 2352, 2451, 2452, 2453, 2454, 2611, 2680 lub 3832,

2) prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

3) nie korzysta w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a ustawy (chodzi tutaj o zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych, oraz mineralogicznych przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od tej energii, który przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego stosowne miesięczne oświadczenia).

Wśród wymienionych w art. 31d ust. 1 pkt 1 ustawy rodzajów działalności (według kodów PKD), są m.in. branże związane z wydobyciem węgla kamiennego, skał wapiennych, gipsu, kredy, minerałów, soli, górnictwem, produkcją bardzo szerokiego asortymentu począwszy od produkcji soków z owoców i warzyw poprzez produkcję olejów, napojów fermentowanych, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, aż po przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, przemysł chemiczny, metalurgiczny, odlewniczy oraz hutniczy.

2. Jak wyliczyć wysokość przysługującego zwrotu akcyzy?

Zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 31d ustawy nie podlega cała akcyza od energii elektrycznej zużywanej przez zakład energochłonny, ale tylko jej większa część. Ograniczenie wysokości zwrotu wynika z kilku czynników. Po pierwsze, zwrotowi podlega akcyza od tej części energii elektrycznej, która przekroczyła próg energochłonności. A zatem akcyza zawarta w cenie energii elektrycznej do limitu 3%, w ogóle nie podlega zwrotowi.

W pozostałej części zwrotowi podlega 85% kwoty akcyzy. Pomniejszenie wysokości zwrotu o 15% związane jest z tym, że taki procent energii elektrycznej jest zwolniony od akcyzy ze względu na jej pochodzenie z odnawialnych źródeł energii. W rezultacie wysokość zwrotu nie może być większa niż akcyza faktycznie zapłacona w cenie przez zakład energochłonny zużywający tę energię. Dodatkowo, ze względu na ograniczenia wynikające z "dyrektywy energetycznej", tj. dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283/51 ze zm.), tak wyliczona kwota zwrotu będzie pomniejszona o minimalną stawkę akcyzy na energię elektryczną, jaką zobowiązane są pobierać poszczególne państwa członkowskie.

Kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy oblicza się według następującego wzoru:

Z =  K% - 3%  × (20 - 0,5 × W) × E × 0,85
K%

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Z - kwotę zwracanej częściowo akcyzy (w złotych),
K - udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej, wyrażony w procentach (%), w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5,
W - kurs euro w stosunku do złotego, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok podatkowy, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
E - łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach (MWh) w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5.

Należy zauważyć, że ustawodawca posługując się sformułowaniem "udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej" odwołuje się do wartości zużytego wyrobu, a nie do wysokości całej transakcji zakupu tego wyrobu (łącznie z opłatami dystrybucyjnymi, utrzymania sieci, itp.). Ponadto należy pamiętać, iż udział kosztów energii elektrycznej w liczniku proporcji powinien dotyczyć energii elektrycznej wykorzystywanej w całym przedsiębiorstwie (zakładzie energochłonnym). Sformułowanie "zakład energochłonny" odnosi się bowiem do całego przedsiębiorstwa, w którym prowadzona jest działalność klasyfikowana według PKD wskazanego w art. 31d ust. 1 pkt 1 ustawy, wykorzystującego energię elektryczną.

Zwrot akcyzy jest dokonywany po zakończeniu roku podatkowego, a nie kalendarzowego. W sytuacji, gdy rok podatkowy danego podmiotu nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyliczenia progu energochłonności oraz kursu euro przyjmuje się ilości i wartości oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego, a potem proporcjonalnie przyporządkowuje się do zwrotu za poszczególne lata podatkowe (art. 31d ust. 4 ustawy).

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 7 ustawy z dnia z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1479 ze zm.) w przypadku podmiotów, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2015 r., zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy, ustala się proporcjonalnie za okres przypadający od dnia 1 stycznia 2016 r. do końca tego roku podatkowego.

3. Wniosek o zwrot akcyzy składany przez zakład energochłonny

Zgodnie z art. 31d ust. 5 ustawy częściowy zwrot akcyzy dokonywany jest na wniosek zakładu energochłonnego za okres roku podatkowego. O zwrocie tym orzeka, w drodze decyzji, wyznaczony naczelnik urzędu celnego.

Wniosek o częściowy zwrot akcyzy, zgodnie z art. 31d ust. 7 ustawy powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub jego siedziby;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

3) numer wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4) numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;

5) określenie kwoty zwracanej częściowo akcyzy, o zwrot której ubiega się wnioskodawca;

6) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy;

7) określenie roku podatkowego, za który składany jest wniosek;

8) oświadczenie wnioskodawcy o:

a) wykonywaniu działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z podaniem kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

b) prowadzeniu ksiąg rachunkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, na podstawie których określono koszty wykorzystanej energii elektrycznej przy obliczaniu kwoty zwracanej częściowo akcyzy (np. faktury za zakup energii elektrycznej), oraz opinię biegłego rewidenta, potwierdzającą prawidłowość wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek.

Zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy dokonywany jest na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Kwota zwracanej częściowo akcyzy nie może być wyższa od kwoty akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej wykorzystanej przez zakład energochłonny w trakcie roku podatkowego, za który składany jest wniosek.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60