podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 17 (425) z dnia 10.09.2016

Akcyza od wyrobów gazowych używanych do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez oczyszczalnię ścieków

Spółka prowadząca oczyszczalnię ścieków planuje uzyskiwać biogaz z osadów pościekowych, który następnie będzie wykorzystywany do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w agregacie kogeneracyjnym. Czy w związku z planowaną działalnością będą nas dotyczyć obowiązki w zakresie podatku akcyzowego? Zaznaczamy, że nie jesteśmy pośredniczącym podmiotem gazowym, a do celów łącznego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła nie będziemy nabywać wyrobów gazowych od innych podmiotów.

W przypadku wyrobów gazowych opodatkowaniu akcyzą podlegają czynności określone w art. 9c ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Należy do nich wymienione w pkt 5 lit. a) użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego, uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia.

Finalnym nabywcą gazowym - zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 19a lit. b) ustawy o podatku akcyzowym - jest podmiot niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym, który posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że spółka prowadząca oczyszczalnię ścieków, posiadając uzyskany w sposób inny niż w drodze nabycia wyrób gazowy - biogaz, jest finalnym nabywcą gazowym. Ponadto spółka uzyskując z osadów pościekowych - biogaz, będzie dokonywała czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym, które wymienione są w art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy.

Spółka w dalszej części zapytania wskazała, że wytworzony biogaz przeznaczy do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w agregacie kogeneracyjnym.

Jednym ze sposobów energetycznego wykorzystania biogazu jest jego spalanie w tak zwanych agregatach kogeneracyjnych o znamionowej mocy elektrycznej od kilkuset do kilku tysięcy kilowatów. Urządzenia te w efektywny sposób potrafią wykorzystać energię zawartą w biogazie poprzez jednoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła.

Należy wyjaśnić, że agregaty kogeneracyjne zbudowane są w oparciu o agregaty prądotwórcze wyposażone w silniki spalinowe zasilane biogazem np. gazem powstającym w oczyszczalni ścieków. Pozwalają one na prowadzenie skojarzonej gospodarki energetycznej, opartej na jednoczesnym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej.

Wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej zwolnione są z podatku akcyzowego na mocy art. 31b ust. 1 pkt 2 ustawy. Zwolnieniu z akcyzy podlega również spalanie wyrobów gazowych gdy będzie się odbywało w szeroko rozumianych silnikach spalinowych (art. 31b ust. 4 pkt 1 ustawy).

Tak więc spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego zużywając wyroby gazowe zarówno w piecach do wygenerowania energii cieplnej, np. do podgrzania kotłów wodnych, jak też w turbinach gazowych.

Pomimo zwolnienia tych czynności z akcyzy, spółka powinna dokonać rejestracji poprzez złożenie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R we właściwym urzędzie celnym.

Obowiązek ten wynika z art. 16 ust. 1 ustawy, w myśl którego podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Aktywne druki i formularze Formularz AKC-R
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl

Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego (art. 16 ust. 2).

O każdej zmianie danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym, podmiot jest obowiązany poinformować właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych, zgodnie z art. 138j ustawy dotyczy pośredniczących podmiotów gazowych dokonujących sprzedaży wyrobów gazowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu oraz pośredniczących podmiotów gazowych używających wyrobów gazowych. Spółka zatem nie będzie musiała prowadzić ewidencji wyrobów gazowych.

Na spółce nie będzie również ciążył obowiązek składania miesięcznej deklaracji akcyzowej od wyrobów gazowych (art. 24b ust. 2 ustawy).

Na zakończenie warto dodać, iż obszerne omówienie obowiązków akcyzowych związanych z produkcją biogazu i energii elektrycznej publikowaliśmy w "Poradniku VAT" nr 11 z 10 czerwca 2016 r.

Reasumując

Użycie biogazu uzyskanego z osadów pościekowych do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w agregacie kogeneracyjnym jest zwolnione z opodatkowania akcyzą na mocy art. 31b ust. 1 pkt 2 oraz art. 31b ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Przedsiębiorca powinien jednak dokonać rejestracji w urzędzie celnym na podstawie zgłoszenia AKC-R. Nie będzie natomiast zobowiązany do prowadzenia ewidencji wytworzonego biogazu i składania miesięcznej deklaracji akcyzowej od wyrobów gazowych.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60