podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Zwolnienie z podatku akcyzowego wyrobów węglowych zużywanych przez zakład energochłonny

Spółka jest zakładem energochłonnym wykorzystującym wyroby węglowe do celów opałowych. W dniu 31 grudnia 2014 r. starosta wydał decyzję zezwalającą spółce na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r., która nadal jest aktualna. Spółka uczestniczy w Europejskim Systemie Handlu Emisjami i na jej terenie jest eksploatowana instalacja objęta systemem. W grudniu 2016 r. spółka uzyskała od Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej na podstawie ustawy o efektywności energetycznej. Przedsiębiorstwo zostało objęte obowiązkiem nabycia i umorzenia świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) na podstawie tej ustawy. Czy spółka może być zwolniona z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych od 1 lipca 2017 r.?

Od 1 lipca 2017 r. na mocy nowego brzmienia art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym, które wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r., zwolnienie z akcyzy dotyczyć będzie wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Szerzej na temat tej nowelizacji pisaliśmy w "Poradniku VAT" nr 4 z 20 lutego 2017 r.

Należy wskazać, iż jednym z systemów prowadzących do osiągania celów ochrony środowiska, a także prowadzących do podwyższania efektywności energetycznej jest Europejski System Handlu Emisjami - system EU ETS. System EU ETS wprowadzony został na początku 2005 r. jako pierwszy na świecie międzynarodowy system realizowany na poziomie przedsiębiorstw, oparty na handlu zezwoleniami na emisje dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych. Uczestniczą w nim instalacje energetyczne o mocy powyżej 20 MW. Celem wprowadzenia powyższego systemu była redukcja emisji gazów cieplarnianych zagrażających środowisku poprzez wpływ na zmiany klimatu.

Europejski System Handlu Emisjami - ustanowiony został dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L nr 275/32 ze zm.). Obecnie system ten polega na określeniu co roku limitu całkowitej emisji w sektorach przemysłu o wysokiej emisji gazów cieplarnianych. Przedsiębiorstwa ujęte w harmonogramie muszą ograniczyć emisję dwutlenku węgla zgodnie z przyznanymi im uprawnieniami. Te przedsiębiorstwa, które przekroczą dozwolony poziom emisji, są karane, natomiast przedsiębiorstwa emitujące poniżej limitu mogą sprzedawać pozostającą nadwyżkę lub zachować ją do późniejszego wykorzystania. Zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w naszym kraju są określone w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Zgodnie z brzmieniem art. 31c ustawy o podatku akcyzowym, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r., za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 8art. 31b ust. 1 pkt 5, uznaje się między innymi Europejski System Handlu Emisjami zgodny z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 29 ust. 1 tej ustawy.

Przepisy prawne Ujednolicone przepisy prawne
dostępne są w serwisie 
www.przepisy.gofin.pl

Z przedstawionego pytania wynika, że spółka spełnia warunek określony w art. 31a ust. 7 ustawy (jest zakładem energochłonnym), w związku z czym zamierza korzystać ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych, określonego w znowelizowanym art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy. Przedsiębiorstwo zostało objęte obowiązkiem nabycia i umorzenia świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831).

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 2, zwane dalej "podmiotami zobowiązanymi", są obowiązane:

1) zrealizować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii finalnej w wysokości określonej w art. 14 ust. 1, potwierdzone audytem efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 25, lub

2) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 1

- z zastrzeżeniem art. 11.

Stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej obowiązek, o którym mowa w ust. 1, realizują:

1) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym i sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będący członkiem giełdy w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719 ze zm.) lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez ten podmiot;

3) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych przez niego poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w pkt 2, będących przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.);

4) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprowadzający gaz ziemny w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w odniesieniu do ilości tego gazu zużytego na własny użytek;

5) towarowy dom maklerski lub dom maklerski w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji realizowanych na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, w zakresie:

1) 30% tego obowiązku za 2016 r.,

2) 20% tego obowiązku za 2017 r.,

3) 10% tego obowiązku za 2018 r.

- podmiot zobowiązany może zrealizować, uiszczając opłatę zastępczą.

Jak wskazał w pytaniu Czytelnik, przedsiębiorstwo w grudniu 2016 r. uzyskało od Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej na podstawie ustawy o efektywności energetycznej. Czytelnik nie wskazał czy przedsiębiorstwo przedstawiało świadectwa do umorzenia prezesowi URE.

Mając na uwadze przedstawione informacje oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że przedsiębiorstwo będzie uprawnione do zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2017 r.) jeżeli spełni warunek określony w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o efektywności energetycznej poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej.

Niezależnie od powyższego Czytelnik wskazał, że spółka uczestniczy w Europejskim Systemie Handlu Emisjami. Poinformował, że spółka posiada aktualne zezwolenie na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przez zakład, na terenie którego jest eksploatowana instalacja objęta systemem. Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej spółka uzyskała w dniu 31 grudnia 2014 r. na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r. na podstawie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i jak zaznaczył Czytelnik, jest ona nadal ważna.

Reasumując

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, wyroby węglowe zużywane przez spółkę w zakładzie energochłonnym, w instalacjach objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami będą podlegać zwolnieniu od podatku akcyzowego na mocy art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2017 r.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.