podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 14 (350) z dnia 20.07.2013

Zasady opodatkowania akcyzą produkcji win gronowych z własnych upraw

Alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie, ogólnie nazwane napojami alkoholowymi wymienione są w przepisach ustawy o podatku akcyzowym jako wyroby akcyzowe. Oznacza to, iż podlegają one opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a obrót nimi powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich norm określonych w tej ustawie.

Ustawa o podatku akcyzowym, w art. 95 ust. 1, rozróżnia dwie kategorie win, tj. wino niemusujące oraz wino musujące spełniające określone warunki.

W myśl tego przepisu, winem są wyłącznie napoje produkowane z winogron. Napoje alkoholowe powstające w wyniku fermentacji innych produktów (zwykle owoców), zwyczajowo także nazywane winem, nie są zaliczane do wina w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

Podmiot, który zamierza wytwarzać, a następnie wprowadzać do obrotu wina gronowe z upraw własnych, podlega przepisom zawartym w ustawie o podatku akcyzowym, a także w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. nr 120, poz. 690 ze zm.) oraz przepisom dotyczącym kontroli zawartym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. nr 168, poz. 1323 ze zm.).

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, producenci, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wina uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych nie są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru związanego z działalnością regulowaną, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podmioty te muszą natomiast poinformować Agencję Rynku Rolnego o produkcji wina. Przed złożeniem do ARR pierwszego zgłoszenia, producent zobowiązany jest zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców w ARR (szczegółowe zasady rejestracji w ARR są dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl).

Produkcją wina w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym jest wytwarzanie lub przetwarzanie wina, a także jego rozlew (art. 95 ust. 2 ustawy o akcyzie). Produkcja win gronowych uzyskiwanych z upraw własnych, w ilości do 1.000 hektolitrów rocznie podlega znacznie łagodniejszym wymogom w porównaniu do pozostałych napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyroby te nie muszą być produkowane w składzie podatkowym. W praktyce oznacza to, że podmiot zamierzający wytwarzać takie napoje nie musi gromadzić dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia naczelnika urzędu celnego. Nie musi również przygotowywać specjalnego regulaminu funkcjonowania składu podatkowego, jak również składać zabezpieczenia akcyzowego.

Nie oznacza to jednak, że podmioty, które wytwarzają wina gronowe z własnych upraw poza składem podatkowym są zwolnione z innych obowiązków wynikających z przepisów akcyzowych. Spoczywają na nich obowiązki związane z rejestracją w urzędzie celnym, podlegają urzędowemu sprawdzeniu, jak również są zobowiązani do zapłaty akcyzy oraz oznaczania wyprodukowanych wyrobów podatkowymi znakami akcyzy.

1. Rejestracja w urzędzie celnym

Podmioty zamierzające produkować wina z winogron pochodzących z upraw własnych przed rozpoczęciem produkcji wina i jego sprzedaży mają obowiązek zarejestrować się jako podatnicy podatku akcyzowego we właściwym urzędzie celnym (art. 16 ust. 1 ustawy). W tym celu zobowiązani są wypełnić i złożyć zgłoszenie rejestracyjne (AKC-R) i dokonać wpłaty opłaty skarbowej (170 zł) na konto odpowiedniego urzędu miasta/gminy.


2. Zawiadomienie urzędu celnego o rozpoczęciu produkcji wina

Produkcja wyrobów akcyzowych, ich przemieszczanie i zużycie, rozlew, jak również stosowanie i oznaczanie znakami akcyzy podlega kontroli przez Służbę Celną (urzędy celne) na mocy art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o Służbie Celnej.

Podmiot zamierzając produkować wina gronowe z upraw własnych, przed rozpoczęciem działalności musi poddać się kontroli, tzw. urzędowemu sprawdzeniu, które przeprowadza właściwy organ Służby Celnej (naczelnik urzędu celnego). W związku z tym, zobowiązany jest przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem działalności, zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą tej działalności.

Tryb dokonywania zgłoszenia oraz jego zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 417).

Zgłoszenie przesyłane jest w dwóch egzemplarzach i powinno zawierać:

 • dane identyfikacyjne podmiotu, w tym pełną nazwę podmiotu, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko;
   
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
   
 • numer krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
   
 • adres siedziby podmiotu;
   
 • określenie rodzaju działalności podlegającej kontroli;
   
 • określenie miejsca prowadzenia działalności podlegającej kontroli.

Do zgłoszenia przesyłanego przed rozpoczęciem działalności podmiot dołącza:

 • szkic sytuacyjny miejsca prowadzenia działalności, skrócony opis pomieszczeń oraz wykaz zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń, aparatów, a dla zbiorników, pojemników i naczyń - ich pojemność;
   
 • wykaz zawierający numerację i nazwy przyrządów pomiarowych z podaniem ich przeznaczenia i zakresu użytkowania;
   
 • opis procesu technologicznego i postępowania technicznego oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, również dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów;
   
 • wykaz obejmujący imiona, nazwiska oraz stanowiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą;
   
 • dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych związane z działalnością gospodarczą podlegającą kontroli, w szczególności zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w obecności podmiotu podlegającego urzędowemu sprawdzeniu albo osoby upoważnionej przez ten podmiot.

W toku urzędowego sprawdzenia w podmiocie dokonuje się sprawdzenia:

1) zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2) prawidłowości oznaczenia, w sposób trwały i w widocznym miejscu:

a) pomieszczeń - odpowiednimi napisami określającymi ich przeznaczenie,

b) urządzeń, aparatów oraz przyrządów pomiarowych - numerami, a w przypadku gdy służą one do pomiaru ilości wyrobów - również napisami określającymi ich zakres użytkowania;

3) wymaganych dowodów legalizacji - w przypadku przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji;

4) sposobu i formy prowadzenia dokumentacji, wymaganej na podstawie odrębnych przepisów.

Z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół, który wraz ze zgłoszeniem oraz dokumentacją dotyczącą działalności podlegającej kontroli, stanowią akta weryfikacyjne, które zostają zatwierdzone decyzją naczelnika urzędu celnego (art. 64 ust. 3 i 4 ustawy o Służbie Celnej).


3. Obowiązek oznaczania podatkowymi znakami akcyzy

Wyprodukowane wino podlega obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, a czynność ta powinna być dokonana przed sprzedażą wyrobu lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych (art. 117 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym). Zwolnione z obowiązku oznaczania akcyzą jest jedynie wino dostarczane do krajów UE (WDT) lub eksportowane (art. 118 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Producent wina gronowego jest obowiązany do prowadzenia ewidencji rodzaju, ilości i wartości wyprodukowanych wyrobów akcyzowych (art. 118 ust. 4 ww. ustawy). Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Szczegółowe warunki otrzymywania i rozliczania znaków akcyzy, nanoszenia banderol, składania wstępnych zapotrzebowań, prowadzenia ewidencji zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2013 r. poz. 56).

Znaki akcyzy na wina mają postać banderol i muszą być nanoszone na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego w taki sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo użycie wyrobu powodowały trwałe i widoczne uszkodzenie znaku w sposób uniemożliwiający jego powtórne użycie. Sposób nanoszenia banderoli ilustruje rysunek nr 5 w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia.

Znaki akcyzy zgodnie z art. 128 ustawy o podatku akcyzowym wydawane są - na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy - przez właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy.

Podmiot ten ma również obowiązek prowadzić ewidencję znaków akcyzy (art. 131 ust. 1). Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. Powinna ona zawierać w szczególności informacje o liczbie znaków akcyzy wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych. Wzór ewidencji określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.


4. Zapłata akcyzy

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym producenci win gronowych z własnych upraw poza składem podatkowym są zobowiązani na zasadach ogólnych deklarować akcyzę od wyprodukowanego wina w miesięcznej deklaracji akcyzowej (AKC-4 wraz z załącznikiem AKC-4/B) oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W związku z tym, że produkcja wina odbywa się poza składem podatkowym, a co za tym idzie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, podatnik nie będzie zobowiązany do uiszczania wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne, o których mowa w art. 23 ustawy.

W sytuacji gdy wino będzie przeznaczone do obrotu i oznaczone podatkowymi znakami akcyzy, kwotę akcyzy obniża się o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe nie wcześniej jednak niż po powstaniu obowiązku podatkowego (art. 21 ust. 7 pkt 2 lit. a) ustawy). Organy podatkowe biorą pod uwagę fakt, że często sama technologia produkcji, konieczność zachowania pewnych norm wytwarzania oraz wymagany okres leżakowania powodują, że w rzeczywistości o tym, czy wino jest gotowe i wyprodukowane można mówić dopiero przed jego wprowadzeniem do obrotu. W praktyce oznacza to, że dopiero z chwilą oznaczenia wyrobów winiarskich podatkowymi znakami akcyzy powstaje obowiązek podatkowy, np. od wyprodukowanego wina i oznaczonego podatkowymi znakami akcyzy w maju 2013 r., należało zadeklarować i zapłacić akcyzę pomniejszoną o kwotę stanowiącą wartość znaków akcyzy do 25 czerwca 2013 r.

Podstawą opodatkowania wina, podobnie jak w przypadku innych napojów alkoholowych, jest ilość tego wyrobu wyrażona w hektolitrach. Stawka akcyzy na wino została wskazana w art. 95 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym i wynosi 158,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Wina gronowe produkowane poza składem podatkowym, są przemieszczane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz. Urz. UE L nr 128/15 ze zm.), w szczególności w zakresie rejestru wyrobów wychodzących oraz wzoru dokumentu handlowego towarzyszącego produktom winiarskim.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.