podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 17 (353) z dnia 10.09.2013

Akcyza od ubytków wyrobów węglowych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c) ustawy o podatku akcyzowym ubytki wyrobów akcyzowych to wszelkie straty wyrobów węglowych przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący podmiot węglowy.

Powstanie ubytków wyrobów węglowych jest przedmiotem opodatkowania akcyzą na mocy art. 8 ust. 3 ww. ustawy, za wyjątkiem przypadków, w których ustawodawca określił zwolnienie z akcyzy.

Stosownie do art. 30 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, ubytki wyrobów węglowych powstałe wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej, zwalnia się od akcyzy pod warunkiem, że podatnik wykaże zaistnienie okoliczności uprawniających do zwolnienia.

Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów węglowych do wysokości ustalonej dla danego podmiotu przez właściwego naczelnika urzędu celnego na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy.

Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych ustala na wniosek zainteresowanego podmiotu lub z urzędu właściwy naczelnik urzędu celnego. Szczegółowe regulacje dotyczące norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych w przypadku gdy są przeznaczone na cele opałowe, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 166).

W myśl § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia podstawą ustalenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego wysokości norm dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych jest:

 • wysokość rzeczywistych ubytków lub rzeczywistego zużycia w ostatnim okresie obrachunkowym lub
   
 • badanie rzeczywistych ubytków lub rzeczywistego zużycia, lub
   
 • ocena zaawansowania technologicznego stosowanych urządzeń i technologii.

Normy ubytków są ustalane dla każdego rodzaju wyrobu węglowego, a mianowicie:

1) węgla, brykietów, brykietek i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, objętych pozycją CN 2701,

2) węgla brunatnego (lignitu), nawet aglomerowanego, z wyłączeniem gagatu, objętego pozycją CN 2702,

3) koksu i półkoksu, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowanego, węgla retortowego, objętych pozycją CN 2704 00.

W przypadku rozpoczęcia przez podatnika działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, do czasu ustalenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków, powstałe ubytki rozlicza się w wysokości równej rzeczywistym stratom wyrobów akcyzowych, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto produkcję, magazynowanie, przerób, zużycie lub przewóz (§ 9 ww. rozporządzenia).

załączniku nr 5 do rozporządzenia z dnia 24 lutego 2009 r. zostały określone maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych, które mogą powstać w czasie wykonywania niektórych czynności.

Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w czasie:

 • magazynowania wyrobów węglowych - wynosi 6% średniego dziennego stanu zapasów obliczonego na podstawie dziennych stanów wykazanych w ewidencji magazynowej;
   
 • przeładunku wyrobów węglowych - wynosi 0,8% ilości wyrobów węglowych poddanych przeładunkowi;
   
 • przyjęcia wyrobów węglowych do magazynu - wynosi 0,8% ilości przyjętej;
   
 • wydania wyrobów węglowych z magazynu - wynosi 0,8% ilości wydanej;
   
 • przewozu wyrobów węglowych - wynosi 2% ilości wysłanej, bez względu na środek transportu;
   
 • przeładunku w czasie przewozu - wynosi 1% ilości przeładowanej.

Dopuszczalne normy ubytków ustala w drodze decyzji naczelnik urzędu celnego, który może również ustalić dla podmiotu maksymalne dopuszczalne normy ubytków, w wysokości równej wysokości maksymalnych norm ubytków określonych w rozporządzeniu.

Niemniej jednak zwolnione z opodatkowania są tylko ubytki do wysokości określonej w decyzji naczelnika urzędu celnego dla danego podmiotu.

 

1. Jak w praktyce ustalić akcyzę od ubytków wyrobów węglowych?

Przykładowe wyliczenie wysokości akcyzy od ubytków dokonane zostało dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który prowadzi sprzedaż węgla o kodzie CN 2701 (węgiel kamienny), o wartości opałowej 23,8 GJ/1.000 kilogramów. Podmiot posiada decyzję naczelnika urzędu celnego ustalającą maksymalne normy ubytków w wysokości równiej wysokości maksymalnych norm ubytków określonych w rozporządzeniu. Przeprowadzone obliczenia dotyczą jednego miesiąca, który jest okresem rozliczeniowym dla podatku akcyzowego.


» Ustalenie ilości ubytków powstałych w czasie magazynowania

W okresie jednego miesiąca dzienny zapas węgla według ewidencji magazynowej wahał się od 12 ton do 88 ton, a cały zapas węgla w tym miesiącu wyniósł 1.500 ton. Średni dzienny zapas węgla kamiennego obliczony na podstawie dziennych stanów wykazanych w ewidencji magazynowej wynosił 50 ton (1.500 t/30 dni). Powstałe ubytki w czasie magazynowania kształtowały się na poziomie 6% średniego dziennego stanu zapasów i wynosiły:

50 ton × 6% = 3 tony ubytków.


» Ustalenie ilości ubytków powstałych w czasie przeładunku

W ciągu miesiąca miały miejsce trzy przeładunki węgla - każdy po 10 ton. Łącznie przeładowano 30 ton węgla. Powstałe ubytki w czasie przeładunku wyniosły 0,8% od ilości poddanej przeładunkowi:

30 ton × 0,8% = 0,24 tony ubytków.


» Ustalenie ilości ubytków powstałych w czasie transportu

W trakcie miesiąca wysłano 10 transportów węgla każdy po 20 ton. Łącznie wysłano 200 ton węgla. W czasie przewozu powstały ubytki w wysokości 2% od ilości wysłanej węgla, czyli:

200 ton × 2% = 4 tony ubytków.


» Ustalenie ilości ubytków powstałych w czasie przeładunku w trakcie transportu

W ciągu rozpatrywanego miesiąca dokonano jednego przeładunku węgla w trakcie przewozu na ilość 10 ton. W czasie przeładunku w trakcie przewozu stwierdzono ubytki węgla w wysokości 1% od ilości przeładowanej, tj.:

10 ton × 1% = 0,1 tony ubytków.


» Wyliczenie kwoty akcyzy

W badanym miesiącu ubytki węgla o kodzie CN 2701 wyniosły łącznie: 7,34 tony.

Do celów poboru akcyzy wartość opałową dla węgla objętego kodem CN 2701 należy przyjąć na podstawie art. 88 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, tj. w wysokości 23,8 GJ/1.000 kg. Stawka akcyzy dla węgla zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Kwotę akcyzy od ubytków powstałych w tym miesiącu wyliczono w następujący sposób:

7,34 tony × 23,8 GJ/1.000 kg = 174,692 GJ × 1,28 zł/1 gigadżul (GJ) ≈ 224 zł.

Pośredniczący podmiot węglowy posiada decyzję naczelnika urzędu celnego ustalającą maksymalne normy dopuszczalnych ubytków określonych w ww. rozporządzeniu, dlatego też ubytki węgla wyliczone dla analizowanego przykładu w wysokości 7,34 ton, będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania akcyzą.

 

2. Ustawowe zmiany dotyczące norm dopuszczalnych ubytków

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która wejdzie w życie 20 września 2013 r. wprowadzi między innymi zmianę definicji ubytków wyrobów akcyzowych w zakresie wyrobów węglowych oraz rozszerzy zakres upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W myśl nowej definicji nie będą już ubytkami, straty magazynowe wyrobów węglowych wykazywane przez pośredniczący podmiot węglowy. Na podstawie art. 85 ust. 7 znowelizowanej ustawy została wprowadzona delegacja dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia normy dopuszczalnych ubytków niektórych albo wszystkich wyrobów akcyzowych. Zgodnie ze zmianami dokonanymi w art. 85 ustawy, normy dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych będą wynikać wprost z rozporządzenia i zastąpią dotychczasowe normy ustalone przez właściwych naczelników urzędów celnych.

Obecnie w fazie projektu jest rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych, w którym zostały ustalone normy dopuszczalnych ubytków powstających w trakcie przemieszczania na terytorium kraju, w związku z wykonywaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą. Ustalone w projekcie rozporządzenia normy dopuszczalnych ubytków będą dotyczyć tylko wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.