podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 23 (359) z dnia 10.12.2013

Nowe deklaracje akcyzowe dla wyrobów gazowych oraz zmiany w obowiązujących wzorach

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadziła z dniem 1 listopada 2013 r. nowe regulacje w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym gazu ziemnego. Skutkiem wprowadzenia tych zmian było opublikowanie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. poz. 1278).

Rozporządzeniem wprowadzono zarówno nowe wzory deklaracji, jak również dokonano zmian we wzorach już obowiązujących.

Wzory deklaracji i informacji zostały określone w załącznikach od 1 do 25 tego rozporządzenia i należy je stosować począwszy od rozliczenia za listopad 2013 r.

Rozporządzenie dopuściło możliwość stosowania przez podatników do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2014 r. wzorów deklaracji określonych w załącznikach nr 2-8 i 11-22 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. nr 280, poz. 1647 ze zm.). Oznacza to, że nie mogą być dłużej stosowane do rozliczeń akcyzy określone w dotychczasowym rozporządzeniu, następujące deklaracje:

 • "Deklaracja dla podatku akcyzowego" AKC-4/AKC-4zo - będąca formularzem głównym;
 • "Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)" AKC-4/I - stanowiąca załącznik do formularza głównego;
 • "Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych" AKC-4/J - będąca również załącznikiem do formularza głównego AKC-4/AKC-4zo.


Nowe wzory deklaracji dla wyrobów gazowych

Dla wyrobów gazowych wprowadzone zostały dwa wzory deklaracji akcyzowych: pierwsza z nich dotyczy czynności opodatkowanych w kraju, druga ma zastosowanie do nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wzory te nie mają zastosowania do gazu przeznaczonego na cele napędowe.


» Deklaracja "Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)" - AKC-4/L

Deklaracja AKC-4/L stanowi załącznik do deklaracji AKC-4/AKC-4zo "Deklaracja dla podatku akcyzowego" i została określona w załączniku nr 12 do ww. rozporządzenia.

Termin składania powyższej deklaracji do urzędu celnego został określony w art. 24b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku wyrobów gazowych podatnik jest obowiązany składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw wyrobów gazowych albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 • nastąpiło użycie wyrobów gazowych - w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy (użycie wyrobów akcyzowych przez pośredniczący podmiot gazowy oraz użycie przez finalnego nabywcę wyrobów gazowych, które nabył nielegalnie lub użył je na cele niezgodne z przeznaczeniem).


» "Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)" - AKC-WG

Wzór deklaracji określony został w załączniku nr 16 do rozporządzenia (wymienionego na wstępie).

Termin składania deklaracji AKC-WG został określony w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. W myśl tego przepisu podatnik dokonujący nabycia wewnątrz-wspólnotowego wyrobów gazowych jest obowiązany składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę.

Deklaracji podatkowej nie składają podmioty dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych zwolnionych od akcyzy.

Należy również wspomnieć, iż podatnik - zgodnie z art. 24b ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym - ma prawo do obniżenia kwoty należnej akcyzy od danych wyrobów gazowych o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów gazowych.


Uwaga

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1231), w art. 3 wprowadziła regulację przejściową umożliwiającą właściwe dostosowanie umów między pośredniczącymi podmiotami gazowymi, a podmiotami, które zużyją zakupiony gaz, tak aby stanowiły one zgodny z wymogami przepisów warunek zwolnienia.


Jeżeli więc wydanie wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju, nastąpiło po dniu 31 października 2013 r., a potwierdzająca tę sprzedaż faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za sprzedane wyroby gazowe, zostały wystawione przed 1 listopada 2013 r., przyjmuje się, że obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży na terytorium kraju wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu powstaje z dniem wydania tych wyrobów.

W takim przypadku jeżeli faktura lub inny dokument, wskazane w tym przepisie, obejmują sprzedaż wyrobów gazowych dokonaną przed 1 listopada 2013 r. oraz sprzedaż wyrobów gazowych dokonaną po tym dniu, do wyliczenia należnej akcyzy przyjmuje się ilość wyrobów gazowych podlegających opodatkowaniu akcyzą proporcjonalnie do okresów, jakie obejmuje ta faktura lub ten dokument.

W związku z powyższym podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację podatkową według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić akcyzę na rachunek właściwej izby celnej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności wynikający z faktury zawierającej rozliczenie okresu po wejściu w życie ustawy zmieniającej i objętego fakturą lub innym dokumentem, z którego wynika zapłata należności za sprzedane wyroby gazowe, o których mowa w art. 3 ust. 1, a jeżeli z faktury tej nie wynika należność za wyroby gazowe sprzedane w tym okresie - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktura ta została wystawiona, nie później jednak niż do dnia 31 października 2014 r.


Zmiany w obowiązujących wzorach deklaracji akcyzowych

Równolegle z wprowadzeniem nowych wzorów deklaracji dla wyrobów gazowych dokonane zostały zmiany w dotychczas obowiązujących wzorach deklaracji dla podatku akcyzowego.

W deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-4/AKC-4zo stanowiącej formularz główny, w części C i w części F został dopisany nowy załącznik - AKC-4/L, dodatkowo podstawa prawna i termin składania deklaracji AKC-4/AKC-4zo zostały uzupełnione o zapisy dotyczące wyrobów gazowych.

W obecnie funkcjonującej szczegółowej deklaracji AKC-4/I został zmieniony tytuł z dotychczas obowiązującego: "Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych)" na nowo brzmiący "Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)".

Również został zmieniony tytuł w szczegółowej deklaracji AKC-4/J, który otrzymał brzmienie: "Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych". W związku z nowymi regulacjami dotyczącymi opodatkowania wyrobów gazowych stosowane będą dwa wzory deklaracji dla podatku akcyzowego, a mianowicie AKC-4/L i AKC-4/J.

W deklaracji AKC-ST/AKC-STn "Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego" wprowadzono dwa dodatkowe pola, a mianowicie 21a oraz 22a, które umożliwiają wykazanie w deklaracji również drugiej stawki podatku akcyzowego dla suszu tytoniowego oraz wykazanie ilości suszu tytoniowego odpowiadającej drugiej stawce akcyzy.

Należy przypomnieć, że w art. 99a ustawy o podatku akcyzowym zostały określone dwie stawki akcyzy dla suszu tytoniowego, które wynoszą odpowiednio 218,40 zł za każdy kilogram oraz 436,80 zł za każdy kilogram, w przypadku gdy jest sprzedawany podmiotowi nieuprawnionemu bez oznaczenia znakami akcyzy.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.