podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 8 (368) z dnia 20.04.2014

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Podstawowe zasady udzielania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego zostały określone w art. 49 ustawy o podatku akcyzowym. W myśl tego przepisu, organem wydającym zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest właściwy naczelnik urzędu celnego, czyli naczelnik właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą (art. 14 ust. 3 ustawy). Jeżeli podatnik wykonuje czynności opodatkowane akcyzą na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwym do rozpatrzenia i wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego będzie:

 • dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na siedzibę,
   
 • dla osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego powinien zawierać dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie rodzaju i zakresu działalności, która będzie prowadzona w składzie podatkowym, jak również wskazanie planowanej lokalizacji składu podatkowego, proponowanego zabezpieczenia akcyzowego oraz liczby już prowadzonych przez podmiot składów podatkowych.

Należy również dodać, że przepis, w zakresie wskazania numeru w KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, nie ma zastosowania do rolników, którzy występują z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wytwarzać na własny użytek estry lub czysty olej roślinny, stanowiące samoistne paliwa, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164 ze zm.).

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie pierwszego składu podatkowego, stanowi również wniosek o nadanie numeru akcyzowego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

Kompletną listę danych oraz dokumentów, które winny być dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. nr 159, poz. 1071 ze zm.).

W załączniku nr 1 do tego rozporządzenia został określony wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, a w załączniku nr 2, wzór wniosku o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w zakresie wytwarzania estrów i czystego oleju roślinnego (stanowiące samoistne paliwa) na własny użytek.

1. Dokumenty wymagane do złożenia wniosku

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy załączyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający, iż wnioskodawca jest podatnikiem VAT;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy (są nimi głównie: wyciąg z księgi wieczystej, akt własności, umowa najmu lub dzierżawy);

3) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON;

4) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

5) zaświadczenie wydane przez:

a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

6) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie wnioskodawcy, że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;

8) odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

9) oświadczenie wnioskodawcy, że w miejscu lub pomieszczeniu, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, nie jest prowadzony inny skład podatkowy oraz, że miejsce to lub pomieszczenie spełnia warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy;

10) inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie odrębnych przepisów uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego;

11) szczegółowy plan składu podatkowego wraz z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym (w przypadku wniosku dotyczącego wyłącznie składu magazynowego należy podać również pojemność magazynową);

12) projekt regulaminu funkcjonowania składu podatkowego;

13) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), w zakresie wyrobów akcyzowych;

14) w przypadku wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie wyłącznie magazynowego składu podatkowego, w zakresie napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, lub olejów smarowych, oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu wymogów dotyczących minimalnej wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi, a w przypadku wnioskodawcy rozpoczynającego działalność – oświadczenie, w którym zadeklaruje osiągnięcie w danym roku minimalnej wysokości obrotu, proporcjonalnie w podziale na kolejne miesiące.

Podmiot, który posiada już zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego do wniosku na prowadzenie innego składu podatkowego, nie musi dołączać dokumentu potwierdzającego, że jest podatnikiem VAT, zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON oraz odpisu z rejestru przedsiębiorców w KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


Uwaga

Do wniosku powinny być dołączone dokumenty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne, w dniu składania wniosku o wydanie zezwolenia. Zaświadczenie o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa nie może być sporządzone wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku, natomiast zaświadczenie o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.


Regulamin składu podatkowego

Regulamin funkcjonowania składu podatkowego ma co do zasady precyzować szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Informacje, jakie powinny się w nim znaleźć, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 353). Regulamin składu podatkowego zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia określa:

1) zasady funkcjonowania składu podatkowego;

2) wykaz wyposażenia składu podatkowego niezbędnego do:

  • prowadzenia działalności gospodarczej;
    
  • wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych na podstawie odrębnych przepisów;
    
  • wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych;

3) opis stosowanych zabezpieczeń technicznych;

4) opis urządzeń służących do produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych oraz technologii stosowanych w składzie podatkowym;

5) opis infrastruktury technicznej, sanitarnej i komunikacyjnej;

6) wskazanie wyrobów bezpośrednio służących do produkcji finalnej.


2. Wniosek składany przez rolnika

Rolnik występujący z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek, estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c) tej ustawy, powinien do niego dołączyć:

1) zaświadczenie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby oddział ZUS lub jednostkę organizacyjną KRUS o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie został wykreślony z rejestru rolników w ciągu ostatnich 3 lat ze względu na naruszenie przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

3) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 2–4, pkt 5 lit. a), pkt 6, 7, i 9 oraz 11–13 rozporządzenia w sprawie zwolnień; dokument, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia dołącza się, jeżeli rolnikowi został nadany statystyczny numer identyfikacyjny REGON.

Powyższy obowiązek wynika z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie zezwoleń.

Jeżeli z wnioskiem, występuje grupa producentów rolnych, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wówczas oprócz dokumentów określonych w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, do wniosku należy również dołączyć decyzję marszałka województwa, na podstawie której grupa ta została wpisana do rejestru grup producentów rolnych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. nr 88, poz. 983 ze zm.).

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł, którą należy uiścić razem ze złożeniem wniosku.


Ocena miejsca przeznaczonego na skład podatkowy

Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego, właściwy naczelnik urzędu celnego, po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku i dołączonych dokumentów, przeprowadza kontrolę miejsca przeznaczonego na prowadzenie składu podatkowego. Uprawniony pracownik urzędu celnego dokonuje, w obecności wnioskodawcy lub osoby go reprezentującej, oceny miejsca przeznaczonego na skład podatkowy. Wyniki kontroli przedstawiane są w protokole, w którym pracownik urzędu celnego przedstawia ustalenia dotyczące lokalizacji, powierzchni, sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia tego miejsca. Ponadto dokonuje opisu wyposażenia systemu zabezpieczenia technicznego i biurowego. W przypadku, gdy miejsce przeznaczone na prowadzenie składu podatkowego znajduje się poza właściwością miejscową naczelnika upoważnionego do wydania zezwolenia, naczelnik ten może zwrócić się o dokonanie oględzin i oceny miejsca do naczelnika urzędu celnego, na terenie którego znajduje się miejsce przeznaczone na skład podatkowy.


3. Wezwanie do złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Jeżeli kontrolowane miejsce oraz złożone dokumenty zostaną ocenione pozytywnie, naczelnik urzędu celnego wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Podmiot zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie akcyzowe w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania do jego złożenia. Na uzasadniony wniosek, naczelnik urzędu celnego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jednak nie dłużej niż o 30 dni. W przypadku, gdy podatnik nie złoży wymaganego zabezpieczenia, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Zabezpieczenie akcyzowe, co do zasady składane jest w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe, przy czym może zostać złożone na czas oznaczony albo nieoznaczony, dla zagwarantowania pokrycia jednego albo wielu zobowiązań podatkowych (art. 63 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Na wniosek podatnika możliwe jest zastosowanie zabezpieczenia ryczałtowego w wysokości 30%, jeśli spełnia on określone warunki dotyczące m.in. dobrej kondycji finansowej. Możliwe jest również zwolnienie ze złożenia zabezpieczenia akcyzowego, po spełnieniu wymogów wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy (m.in. warunku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku). Oznacza to, że zwolnienie takie nie jest przewidziane dla nowo rejestrowanych podmiotów zamierzających prowadzić skład podatkowy. Niemniej jednak może stanowić zachętę dla tych, którzy rzetelnie będą wywiązywać się z obowiązków podatkowych, nałożonych na skład podatkowy, by już po roku uzyskać zwolnienie ze złożenia zabezpieczenia.

Należy również dodać, że zwolnienie ze złożenia zabezpieczenia może być stosowane tylko na produkcję lub magazynowanie wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym. Nie może być stosowane do przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia akcyzy. W przypadku przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy mają zastosowanie zabezpieczenia akcyzowe: generalne, ryczałtowe (30%) i w ściśle określonych przypadkach, zabezpieczenie ryczałtowe na poziomie 15% kwoty akcyzy podlegającej zawieszeniu.


4. Wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata, bądź nieoznaczony (art. 49 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).

W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony, wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony później, traktuje się go jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie ważności zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, składa się jedynie dokumenty określone w § 7 rozporządzenia w sprawie zezwoleń. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego naczelnik urzędu celnego powinien wydać w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jednak do tego okresu nie wlicza się okresu, w którym powstaną opóźnienia spowodowane z winy wnioskodawcy (braki w złożonych dokumentach, podmiot zwleka ze złożeniem zabezpieczenia) lub opóźnienie wystąpi z przyczyn niezależnych od organu (np. klęska żywiołowa). W przypadku niedotrzymania terminu na wydanie zezwolenia, naczelnik urzędu celnego jest zobowiązany o tym fakcie zawiadomić wnioskodawcę w stosownym czasie, oraz wskazać przyczyny niedotrzymania terminu, powinien również podać nowy termin, w którym zostanie wydane zezwolenie.

www.PoradyPodatkowe.pl - Podatek akcyzowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekAkcyzowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.