podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016

Skuteczna zmiana roku podatkowego może nastąpić dopiero po wpisaniu jej do KRS - interpretacja organu podatkowego

Zmiana roku podatkowego (obrotowego) jest skuteczna dopiero w dniu wpisania zmiany umowy spółki w tym zakresie do KRS. Przed tą datą zmiana roku podatkowego (obrotowego) nie wywołuje skutków prawnych.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 kwietnia 2016 r., nr IPPB3/4510-94/16-2/MS)

W sprawie będącej przedmiotem tej interpretacji rok podatkowy spółki z o.o. pokrywał się z rokiem kalendarzowym. W grudniu 2015 r. wspólnicy spółki podjęli uchwałę, iż jej rok podatkowy zostanie zmieniony i obejmie okres od 1 grudnia do 30 listopada kolejnego roku. W styczniu 2016 r. sąd rejonowy wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji zmiany umowy spółki. W tym samym miesiącu spółka poinformowała naczelnika urzędu skarbowego o zmianie jej roku podatkowego.

W związku z tym spółka zapytała organ podatkowy, czy słusznie uważa, iż pierwszy po zmianie rok podatkowy trwa od 1 stycznia 2016 r. do 30 listopada 2017 r., a kolejne lata podatkowe obejmują okresy od 1 grudnia do 30 listopada roku następnego.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe wskazując, że zasady określania roku podatkowego zostały szczegółowo uregulowane w art. 8 ustawy o PDOP.

Z art. 8 ustawy o PDOP wynika m.in., że u podatników CIT rokiem podatkowym jest zasadniczo rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W takim przypadku rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Powyższego zawiadomienia należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Organ podatkowy przywołał treść art. 255 § 1 i art. 256 § 1 K.s.h. Pierwszy z tych przepisów stanowi, że zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Z kolei w myśl drugiego, zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Z tego wynika - według organu podatkowego - iż każda zmiana umowy spółki powinna być wpisana do rejestru. Dopiero wtedy w stosunkach między spółką a osobami trzecimi (stosunek zewnętrzny) wywołuje ona skutki prawne.


WAŻNE:
Organ podatkowy wskazał, że wpis zmian umowy spółki do KRS ma charakter konstytutywny. Zatem uchwała walnego zgromadzenia o zmianie statutu jest skuteczna dopiero od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS. Przed zarejestrowaniem zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych. W konsekwencji - zmiana statutu obejmująca zmianę roku obrotowego spółki w okresie od dnia podjęcia uchwały do dnia dokonania wpisu w rejestrze nie wywołuje skutków prawnych.


Biorąc powyższe pod uwagę, Dyrektor Izby Skarbowej uznał, iż:

"(...) skuteczna zmiana roku obrotowego została dokonana (...) w trakcie roku obrotowego, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2016 r., a zakończy się 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie podkreślić należy, że zmiana roku obrotowego w trakcie jego trwania nie jest możliwa - dany rok obrotowy musi się najpierw zakończyć i dopiero wtedy można przyjąć rok zmieniony. Zatem skutki prawne ww. zmiany umowy Spółki nastąpią dopiero po zakończeniu trwającego roku obrotowego, tj. po dniu 31 grudnia 2016 r. Pierwszy po zmianie rok obrotowy trwać będzie od 1 stycznia 2017 r. i zakończy się 30 listopada 2018 r. (...)"

www.PoradyPodatkowe.pl - Interpretacje i orzecznictwo:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60