podatek dochodowy, podatek VAT, podatek akcyzowy, PCC, podatek od spadków, podatek od nieruchomości
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017

Opodatkowanie zaliczki w eksporcie towarów

Możliwe jest zastosowanie 0% stawki VAT także w odniesieniu do zaliczek, gdy eksport towarów nastąpi po upływie dwóch miesięcy od końca miesiąca, w którym zaliczka została otrzymana.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Spółka (czynny podatnik VAT) jest jednym z czołowych producentów taboru szynowego w Polsce. W 2014 r. zawarła umowę na dostawę 69 pociągów metra do Arabii Saudyjskiej. Dostawa pierwszego pociągu nastąpi w ciągu 36 miesięcy od wezwania do rozpoczęcia realizacji zamówienia. Pociągi będą dostarczone zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. Na poczet realizacji tego zamówienia spółka będzie otrzymywała zaliczki. Organizatorem transportu i podmiotem dokonującym odprawy towarów będących przedmiotem ww. umowy będzie spółka.

Od organu podatkowego spółka oczekiwała odpowiedzi na pytanie, czy postępowała i postępuje prawidłowo opodatkowując otrzymaną zaliczkę na poczet eksportu towarów stawką 0% w eksporcie towarów w dacie jej otrzymania na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT. Zdaniem spółki fakt otrzymania zaliczki przed dokonaniem dostawy towarów, dla których z zawartej z kontrahentem umowy oraz specyfiki realizacji tego rodzaju dostawy wynika termin realizacji dłuższy niż 2 m-ce, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę, uprawnia do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie towarów w dacie otrzymania zaliczki.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy uznając stanowisko spółki za prawidłowe, przypomniał, że w świetle art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega m.in. eksport towarów.

Przez eksport towarów, w myśl art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium UE przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium UE jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

W eksporcie stosuje się stawkę 0%, pod warunkiem, że podatnik posiada przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE.

Ponadto organ wskazał, że jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, 0% stawkę VAT w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE. Stanowi o tym art. 41 ust. 9a ustawy o VAT.

Przedstawioną zasadę stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Organ podkreślił, że o zasadności zastosowania normy art. 41 ust. 9b ustawy o VAT każdorazowo decydować będą obiektywne przesłanki związane z realizacją dostawy. O faktycznym przedmiocie czynności przesądzać będzie zakres oraz specyfika tych czynności oraz treść umów (warunków dostawy), zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahenta (kontrahentów).

Reasumując, organ stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie może mieć zastosowanie 0% stawka VAT, w sytuacji otrzymania przez spółkę zaliczki (zaliczek) dotyczącej eksportu towaru, jeżeli zostaną spełnione warunki ustawowe.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPP4.4512.147.2016.1.LG)

 Komentarz redakcji 

Omawiana interpretacja potwierdza, że istnieje możliwość zastosowania 0% stawki VAT także w odniesieniu do zaliczek, gdy eksport towarów nastąpi po upływie dwóch miesięcy od końca miesiąca, w którym zaliczka została otrzymana. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wywóz towarów w opóźnionym terminie musi być uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw, potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Podobnie uznał także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2016 r., nr IPPP3/4512-584/16-2/KT.

www.PoradyPodatkowe.pl - Interpretacje i orzecznictwo:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60